Profesjonalny serwis dla studentów

PracowniaNaukowa.pl jest serwisem oferującym profesjonalnie oraz kompleksowe usługi w zakresie przygotowania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych. Oferujemy przede wszystkim wysokiej jakości usługi edukacyjne dla studentów.

  

Wąska specjalizacja, jaką się kierujemy to nasz główny atut.

Świadczymy usługi w ramach wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyliśmy w pracy naukowej oraz zawodowej.

Nasz zespół to grono wielkopolskich ekonomistów, dla których dokładność, rzetelność, uczciwość oraz terminowość są nadrzędną cechą w biznesie.

 

 

Oferujemy również bezpośrednie spotkania w naszej pracowni podczas, których omawiamy i konsultujemy przygotowany materiał oraz pomagamy w realizacji danego szkolenia. Każdy klient może spotkać się i porozmawiać z doradcą, który przygotowuje określony materiał edukacyjny lub szkolenie.

  

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu oraz dostępowi do bogatych źródeł informacji teoretycznych oraz empirycznych, takich jak:

 

literatura specjalistyczna

bazy danych

raporty

archiwa

publikacje naukowe

konferencje naukowe

szkolenia

 

PracowniaNaukowa.pl  to dobra inwestycja w Twoją przyszłość i oszczędność czasu 

 

Niniejszy regulamin stanowi prawną podstawę korzystania z naszego portalu oraz współpracy z serwisem PracowniaNaukowa.pl (Firmą). Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym regulaminie.


§1

Zasady ogólne
 1. Firma pod adresem domeny www.pracownianaukowa.pl (dalej Firma, Pracownia i Serwis) prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług doradczo - szkoleniowych.
 2. Przygotowane przez Firmę materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz szkolenia, wykonywane są zgodnie z treścią zlecenia, z uwzględnieniem wymogów, korekt, a także uwag Zamawiającego.
 3. Realizacją zleconego dzieła zajmują się osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zleconych Projektów. Wykonawca dzieła będzie się kierował postanowieniami uzgodnionymi indywidualnie z Zamawiającym.
 4. Przygotowane przez Firmę Projekty nie podlegają na rynku dalszej odsprzedaży, kopiowaniu, przedstawianiu, jako własne opracowanie, powielaniu, a także jakiemukolwiek manipulowaniu materiałami bez wyraźnej zgody Firmy, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., nr 24, poz. 83).
 5. Zgodnie z prawem wykonane oraz przekazane przez Firmę Projekty mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający przepisów ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., nr 24, poz. 83) oraz art. 272 Kodeksu Karnego.
 6. Firma zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania wykonanych Projektów przez Klientów.
 7. Wszystkie opracowania usuwane są z bazy Firmy po miesiącu od dnia przekazania ich klientowi.

§2

Zasady składania zapytania i zamówienia na wykonanie usługi
 1. Zapytanie dotyczące wykonania Projektu można dokonać wysyłając wiadomość e-mail wraz z podaniem treści zlecenia (imię, e-mail, telefon, termin, tematyka, pozostałe informacje). Wycena zlecenia zostanie wykonana na podstawie otrzymanych informacji i będzie przesłana w ciągu kilku godzin od otrzymania zapytania. Wycena zlecenia oraz wstępna konsultacja są bezpłatne.
 2. Zamówienia należy dokonać wysyłając formularz zlecenia wykonania Projektu. W zamówieniu należy wypełnić wszystkie pola formularza. Wysłanie zamówienia nie jest automatycznym jego przyjęciem do realizacji. Firma w ciągu kilku godzin od otrzymania zamówienia potwierdzi jego przyjęcie poprzez wysłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną.
 3. Kontakt z Firmą może nastąpić w dowolnie wybranej formie. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.
 4. Firma po złożeniu przez Klienta zlecenia na wykonanie dzieła, ustaleniu warunków wynagrodzenia oraz wstępnego harmonogramu realizacji zamówienia przystąpi do wykonania usługi, po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie firmowym.
 5. Opłacenie faktury VAT (wpłata zaliczki) jest potwierdzeniem akceptacji warunków regulaminu.
 6. Na życzenie Klienta Firma może zawrzeć umowę cywilnoprawną w zakresie świadczonych usług.

§3

Zasady dotyczące rozliczenia i realizacji zlecenia
 1. Zamówienie realizowane jest po wpłynięciu ustalonej zaliczki na konto Firmy (zgodnie z fakturą VAT).
 2. Jedynym dokumentem księgowym na podstawie, którego dokonuje się wpłat jest faktura VAT zawierająca dane Sprzedawcy oraz numer konta bankowego Firmy.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie Projektu jest płatne na podstawie faktury VAT wysłanej e-mailem do klienta w pliku PDF. Wynagrodzenie zawarte na fakturze VAT musi być zbieżne z warunkami ustalonymi drogą elektroniczną pomiędzy Stronami. Termin płatności na fakturze nie przekracza 3 dni kalendarzowych.
 4. Realizacja zamówienia odbywa się najczęściej etapowo według wstępnego harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
 5. Rozliczanie zamówienia odbywa się najczęściej etapowo według wstępnego harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
 6. Przez cały okres realizacji Zamawiający ma prawo do bezpłatnych konsultacji i doradztwa, a także brania czynnego udziału w realizacji zamówienia.
 7. Forma kontaktu i konsultacji z doradcą Firmy jest każdorazowo umawiana indywidualnie z Klientem.
§4

Zasady odbioru wykonanego dzieła
 1. Warunkiem odbioru części lub całości Projektu jest wpłynięcie wcześniej ustalonej kwoty na konto Firmy na podstawie wystawionej faktury VAT.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania dzieła, które zostało wykonane zgodnie z umową i na warunkach w niej określonych.
 3. Zamawiający, w zależności od własnej formy wyboru, otrzyma dzieło drogą elektroniczną w formie załącznika wiadomości e-mail (preferowany), bądź drogą pocztową na płycie CD lub w wersji drukowanej (po całkowitym uregulowaniu należności + koszty wysyłki). Ostateczna forma odbioru Projektu ustalana jest z każdym Zlecającym indywidualnie.

§5

Zasady rękojmi za wady dzieła
 1. Ewentualne wady i roszczenia co do efektów wykonania Projektu będą rozpatrywane po uprzednim dokładnym pisemnym przedstawieniu i uzasadnieniu zastrzeżeń.
 2. Reklamacje, które są związane z przepisami prawa autorskiego będą rozpatrywane przez Firmę tylko i wyłącznie po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego stan faktyczny.
 3. Uznana reklamacja obejmuje wykonanie niezbędnych poprawek oraz korekt w opracowanym Projekcie.
 4. Poprawki wykonywane są w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia ich uznania przez Firmę.
 5. Zamawiający dzieło może zgłosić wykryte wady wykonanego dzieła w terminie jednego miesiąca (30 dni) od dnia dostarczenia tego dzieła do Zamawiającego. Reklamacje nie będą uwzględniane po upływie jednego miesiąca od chwili dostarczenia dzieła do Zamawiającego.
 6. W przypadku fundamentalnych zmian w budowie opracowania po jego opracowaniu pobierana będzie dodatkowa opłata za poprawki i korekty.
 7. Nie stosujemy w żadnym przypadku zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku reklamacji. Jedyną formą gwarancji jest poprawka opracowanego tekstu.

§6

Zasady końcowe
 1. Wszelkie spory wynikające z obowiązywania umowy Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Praw Autorskich.
 3. Korzystanie z portalu Firmy w postaci wysłania zapytania lub złożenia zamówienia przez Klienta jest automatycznym wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny oraz przesyłanie wiadomości e-mail i sms przez Firmę, które są związane wyłącznie z przedmiotem współpracy.
 4. Przekazane przez klienta dane osobowe zostaną wykorzystane przez Firmę wyłącznie do celów związanych z realizacją zlecenia (wystawienie faktur VAT, podpisanie umowy cywilnoprawnej, korespondencja). Dane osobowe klienta w ciągu miesiąca od zakończenia współpracy zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Firmy.

Polityka prywatności i RODO

PracowniaNaukowa.pl

 

Aktualizacja 25.05.2018r.

 

 Od dnia 25 maja 2018 na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO). Dlatego też spełniając wymóg prawny dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki prywatności. Tym samym chcemy opisać usługi, które świadczymy dla Ciebie, jak również szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób Serwis PracowniaNaukowa.pl chroni prywatność każdego klienta.

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy PracowniaNaukowa.pl (dalej „Administrator”). 
 2. Administrator świadczy usługi edukacyjne i szkoleniowe (dalej „Serwis”).
 3. Użytkownik (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem, przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach, konkursach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 7. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 8. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów: dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego; prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa; egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.
 9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika: imię i nazwisko/nazwę podmiotu; adres e-mail; numer telefonu; adres korespondencyjny; NIP podmiotu, faktury i zamówienia; wezwania i notatki.
 10. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail; Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki; Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji; okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora; okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem; okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi; wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej; okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.  Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 13. Użytkownik ma prawo do: uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące; otrzymania kopii przetwarzanych danych; uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
 16. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 17. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe. 
 18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 19. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 20. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że: wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody; pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
 21. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.