Niniejszy regulamin stanowi prawną podstawę korzystania z naszego portalu oraz współpracy z serwisem PracowniaNaukowa.pl (Firmą). Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym regulaminie.


§1

Zasady ogólne
 1. Firma pod adresem domeny www.pracownianaukowa.pl (dalej Firma, Pracownia i Serwis) prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług doradczo - szkoleniowych.
 2. Przygotowane przez Firmę materiały edukacyjne, materiały szkoleniowe oraz szkolenia, wykonywane są zgodnie z treścią zlecenia, z uwzględnieniem wymogów, korekt, a także uwag Zamawiającego.
 3. Realizacją zleconego dzieła zajmują się osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zleconych Projektów. Wykonawca dzieła będzie się kierował postanowieniami uzgodnionymi indywidualnie z Zamawiającym.
 4. Przygotowane przez Firmę Projekty nie podlegają na rynku dalszej odsprzedaży, kopiowaniu, przedstawianiu, jako własne opracowanie, powielaniu, a także jakiemukolwiek manipulowaniu materiałami bez wyraźnej zgody Firmy, co jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., nr 24, poz. 83).
 5. Zgodnie z prawem wykonane oraz przekazane przez Firmę Projekty mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający przepisów ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., nr 24, poz. 83) oraz art. 272 Kodeksu Karnego.
 6. Firma zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania wykonanych Projektów przez Klientów.
 7. Wszystkie opracowania usuwane są z bazy Firmy po miesiącu od dnia przekazania ich klientowi.

§2

Zasady składania zapytania i zamówienia na wykonanie usługi
 1. Zapytanie dotyczące wykonania Projektu można dokonać wysyłając wiadomość e-mail wraz z podaniem treści zlecenia (imię, e-mail, telefon, termin, tematyka, pozostałe informacje). Wycena zlecenia zostanie wykonana na podstawie otrzymanych informacji i będzie przesłana w ciągu kilku godzin od otrzymania zapytania. Wycena zlecenia oraz wstępna konsultacja są bezpłatne.
 2. Zamówienia należy dokonać wysyłając formularz zlecenia wykonania Projektu. W zamówieniu należy wypełnić wszystkie pola formularza. Wysłanie zamówienia nie jest automatycznym jego przyjęciem do realizacji. Firma w ciągu kilku godzin od otrzymania zamówienia potwierdzi jego przyjęcie poprzez wysłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną.
 3. Kontakt z Firmą może nastąpić w dowolnie wybranej formie. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.
 4. Firma po złożeniu przez Klienta zlecenia na wykonanie dzieła, ustaleniu warunków wynagrodzenia oraz wstępnego harmonogramu realizacji zamówienia przystąpi do wykonania usługi, po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie firmowym.
 5. Opłacenie faktury VAT (wpłata zaliczki) jest potwierdzeniem akceptacji warunków regulaminu.
 6. Na życzenie Klienta Firma może zawrzeć umowę cywilnoprawną w zakresie świadczonych usług.

§3

Zasady dotyczące rozliczenia i realizacji zlecenia
 1. Zamówienie realizowane jest po wpłynięciu ustalonej zaliczki na konto Firmy (zgodnie z fakturą VAT).
 2. Jedynym dokumentem księgowym na podstawie, którego dokonuje się wpłat jest faktura VAT zawierająca dane Sprzedawcy oraz numer konta bankowego Firmy.
 3. Wynagrodzenie za wykonanie Projektu jest płatne na podstawie faktury VAT wysłanej e-mailem do klienta w pliku PDF. Wynagrodzenie zawarte na fakturze VAT musi być zbieżne z warunkami ustalonymi drogą elektroniczną pomiędzy Stronami. Termin płatności na fakturze nie przekracza 3 dni kalendarzowych.
 4. Realizacja zamówienia odbywa się najczęściej etapowo według wstępnego harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
 5. Rozliczanie zamówienia odbywa się najczęściej etapowo według wstępnego harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
 6. Przez cały okres realizacji Zamawiający ma prawo do bezpłatnych konsultacji i doradztwa, a także brania czynnego udziału w realizacji zamówienia.
 7. Forma kontaktu i konsultacji z doradcą Firmy jest każdorazowo umawiana indywidualnie z Klientem.
§4

Zasady odbioru wykonanego dzieła
 1. Warunkiem odbioru części lub całości Projektu jest wpłynięcie wcześniej ustalonej kwoty na konto Firmy na podstawie wystawionej faktury VAT.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania dzieła, które zostało wykonane zgodnie z umową i na warunkach w niej określonych.
 3. Zamawiający, w zależności od własnej formy wyboru, otrzyma dzieło drogą elektroniczną w formie załącznika wiadomości e-mail (preferowany), bądź drogą pocztową na płycie CD lub w wersji drukowanej (po całkowitym uregulowaniu należności + koszty wysyłki). Ostateczna forma odbioru Projektu ustalana jest z każdym Zlecającym indywidualnie.

§5

Zasady rękojmi za wady dzieła
 1. Ewentualne wady i roszczenia co do efektów wykonania Projektu będą rozpatrywane po uprzednim dokładnym pisemnym przedstawieniu i uzasadnieniu zastrzeżeń.
 2. Reklamacje, które są związane z przepisami prawa autorskiego będą rozpatrywane przez Firmę tylko i wyłącznie po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego stan faktyczny.
 3. Uznana reklamacja obejmuje wykonanie niezbędnych poprawek oraz korekt w opracowanym Projekcie.
 4. Poprawki wykonywane są w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia ich uznania przez Firmę.
 5. Zamawiający dzieło może zgłosić wykryte wady wykonanego dzieła w terminie jednego miesiąca (30 dni) od dnia dostarczenia tego dzieła do Zamawiającego. Reklamacje nie będą uwzględniane po upływie jednego miesiąca od chwili dostarczenia dzieła do Zamawiającego.
 6. W przypadku fundamentalnych zmian w budowie opracowania po jego opracowaniu pobierana będzie dodatkowa opłata za poprawki i korekty.
 7. Nie stosujemy w żadnym przypadku zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku reklamacji. Jedyną formą gwarancji jest poprawka opracowanego tekstu.

§6

Zasady końcowe
 1. Wszelkie spory wynikające z obowiązywania umowy Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Praw Autorskich.
 3. Korzystanie z portalu Firmy w postaci wysłania zapytania lub złożenia zamówienia przez Klienta jest automatycznym wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny oraz przesyłanie wiadomości e-mail i sms przez Firmę, które są związane wyłącznie z przedmiotem współpracy.
 4. Przekazane przez klienta dane osobowe zostaną wykorzystane przez Firmę wyłącznie do celów związanych z realizacją zlecenia (wystawienie faktur VAT, podpisanie umowy cywilnoprawnej, korespondencja). Dane osobowe klienta w ciągu miesiąca od zakończenia współpracy zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Firmy.